Skip to main content

Konsekvenser med fellestjenesten for Datadeling

Hver institusjon velger selv i hvor stor grad de tar i bruk fellestjenesten. Vi anbefaler likevel at institusjonene tar i bruk både målarkitekturen fra referansearkitekturen, de tekniske komponentene fra fellestjenesten og alle anbefalingene fra fellestjenesten, og innfører alt dette i sin egen integrasjonsarkitektur. En slik innføring vil kunne gi noen konsekvenser for institusjonen.

Konsekvensene varierer utfra dagens situasjon hos institusjonen, og hva institusjonen velger å innføre.

Økonomiske konsekvenser

Fellestjenesten inneholder føringer som setter andre krav til IT-tjenestene. Dette vil kunne føre til kostnader både ved tilpasning av eksisterende systemer, og nye systemer får krav til mer funksjonalitet.

Kostnadene vil være større i innføringsfasen, men vil på sikt føre til at integrasjoner blir enklere, og dermed billigere, å implementere. Det bør påregnes noe kostnad til opplæring ved innføring.

Fellestjenesten krever ikke at alle systemer må følge arkitekturen fullt ut fra starten av - kost/nytte-prinsippet er viktig. Noen systemer vil kanskje aldri bli oppgradert for å følge ny arkitektur.

Det vil også være en fordeling av kostnaden ved drift og forvaltning av Datadelingsplattformen.

Vi forventer mer digitalisering av kunnskapssektoren, og et behov for mye mer datadeling. Den totale kostnaden rundt datadeling vil derfor gå opp, men med fellestjenesten blir utgiftene brukt mer effektivt.

Organisatoriske konsekvenser

IntArk inneholder noen prosesser og roller som hver institusjon må ta til seg. Det er spesielt rollene rundt informasjonsforvaltningen som vil kunne føre til endringer hos institusjonen. Institusjonene bestemmer selv hvordan de innfører IntArk i sin organisasjon, men det er enklare å få ut gevinstene fra IntArk ved å innføre det slik det er anbefalt.

Opplæring vil også kunne være nødvendig.

Konsekvenser for tjenester

Hvis en tjeneste inneholder data som er brukbare for andre, blir den som er ansvarlige for tjenesten eller dataene i tjenestene også ansvarlig for at dataene gjøres tilgjengelige.

Dette vil kunne ha økonomiske konsekvenser, og påvirker prioriteringene for videreutvikling av tjenesten.

Konsekvenser for utvikling

Utviklere av tjenester må følge IntArks føringer. Hvis du utvikler en tjeneste med data som er brukbare for andre, er føringen at du må:

  • Implementere et API for å tilgjengeliggjøre de data som systemet er kildesystem for, og publisere dette i API manager. API-et bør følge bransjestandarder der det finnes, eventuelt designes generelt og så uavhengig av systemtekniske detaljer som mulig.

  • Implementere utsending av notifikasjoner ved endringer i data i systemet, og sende disse til en meldingskø. Dette er viktigst for data som det forventes at er oppdaterte.

Kildesystemet er ikke ansvarlig for hvordan konsumenter tar i bruk API-et, og skal i utgangspunktet ikke lage konsumentspesifikke integrasjoner. Dette er konsumentens ansvar.

Hvis du utvikler en tjeneste som konsumerer data fra andre kildesystem:

  • Den konsumerende tjenesten må selv integrere mot API-et, og eventuelt meldingskøen.

  • Den konsumerende tjenesten må selv ta seg av forretningslogikk som er spesifikk i egen tjeneste. Dette er ikke kildeystemets ansvar. For "brukernære tjenester" kan kildesystemet ta seg av forretningslogikk tilknyttet prosessen, men ikke tilpasset din tjeneste.

Konsekvenser for anskaffelser/innkjøp

Du som anskaffer tjenester må være klar over føringene for å bruke fellestjenesten best mulig. I hovedsak:

  • Sikre at IT-tjenester som kjøpes inn kan dele sine data. Det må være enkelt å få tilgang til kildedataene, spesielt uten at du er låst til en leverandør. Vi ønsker spesielt å unngå "lock in"-situasjoner der en innkjøpt tjeneste blir kostbar å bytte ut eller endre på senere.

  • Føringene fra fellestjenesten bør beskrives i anskaffelser.

  • Føringene fra fellestjenesten bør vektlegges i valget av løsning.

Til hjelp i vurderingene er det laget en anskaffelsesveiledning.