Skip to main content

Rollene i fellestjenesten for Datadeling

De fleste av rollene i fellestjenesten kommer fra referansearkitekturen. Se også styringsreglene for hva rollene har ansvar for.

Mottaksansvarlig og datadelingskoordinator

Hver institusjon som innfører fellestjenesten bør ha sin lokale koordinator som tar seg av dialogen med Sikt. Under innføringen av IntArk er det denne personen Sikt forholder seg til.

Den mottaksansvarlige må sikre at institusjonen innfører fellestjenesten på en hensiktsmessig måte, blant annet ved:

  • Kjenne til anbefalingene fra fellestjenesten.
  • Relevante interessenter blir holdt informert (blant annet dataforvaltere, tjenesteeiere, utviklere og anskaffere).
  • Intern dokumentasjon blir oppdatert.
  • Se til at datatilbydere og konsumenter får tilganger i den tekniske plattformen.
  • Holde Sikt oppdatert på innføringen av IntArk.
  • Koordinere opplæringstilbudet fra Sikt internt hos institusjonen.
  • Melde tilbake til Sikt om mangler og behov.

Etter innføringen bør institusjonen også ha en koordinator som kjenner til fellestjenesten, da dette kan gjøre videre forvaltning enklere.

Datatilbyder

En datatilbyder er en person, tjeneste eller enhet som har ansvar for data som er brukbare for andre - dvs. kildedata. Referansearkitekturen deler denne rollen opp i tre roller: tjenesteeier, tjenesteansvarlig og datforvalter, men i fellestjenesten forholder vi oss primært bare til alt som datatilbyderen. Institusjonen er likevel anbefalt å følge rolledefinisjonen fra referansearkitekturen.

I fellestjenesten er datatilbyderens primære ansvar at dataene blir gjort tilgjengelige, uavhengig av hvem som er konsument. Datatilbyder må også følge styringsreglene, og bør også se på anbefalingene rundt effektiv datadeling.

I den tekniske plattformen skal datatilbydere publisere sine API, og registrere sin publisering av notifikasjoner.

Konsument

En person, enhet eller tjeneste som trenger å hente data fra et kildesystem. Husk at du kan både være datatilbyder og konsument - dette avhenger av hvilke data du ser på.

I fellestjenesten er konsumenten pliktig å hente data direkte fra kildesystemet, og å rapportere om feil i data til datatilbyder. Konsumenten må også selv håndtere systemspesifikke tilpasninger av dataene.

I den tekniske plattformen må konsumenter registrere sin tjeneste for å kunne søke om tilgang til datatilbydere sine API, og kunne abonnere på deres notifikasjoner.

Dataforvalter

Dataforvalter er den enhet/person som har ansvaret for å administrere dataene hos en datatilbyder. Vi anbefaler at dette ansvaret plasseres, men det er opp til institusjonen om dette plasseres som en egen roller, eller sammen med for eksempel datatilbyder, tjenesteeier eller tjenesteansvarlig.

Dataforvalter er ansvarlig for datakvaliteten, dvs:

  • At data er komplette
  • At data er maskinlesbare
  • At data er riktig formaterte

Se også