Skip to main content

Tilgang til data

Vi ønsker at mer data deles, men samtidig må vi sikre at fortrolig eller sensitive data ikke kommer på avveie. Det er derfor viktig å ha rutiner for hvem som skal få og ikke få tilgang til data.

Du anbefales å kartlegge, dokumentere og gjerne kategorisere informasjonen som ditt API gir tilgang til. Dette gjør det enklere å behandle søknader om tilgang til dine data i API manager, ved at rutiner og vilkår er klargjort på forhånd.

Åpne data

Informasjon som kan eller skal være tilgjengelig for alle uten særskilte tilgangsrettigheter. Tilgang til å lese disse kan gis til alle og bør i størst mulig grad være helt åpne, slik at alle kan bruke API-et uten autentisering.

Grunner til å ikke ha åpne data tilgjengelige for alle uten autentisering:

  • Informasjonen ligger lagret i flere systemer, men dette systemer er ikke masterdatakilde.

  • Skjerme backend-systemet for last (kan da ha åpen plan med rate-limiting.

  • Du ønsker vite hvem som har tilgang, så du kan kontakte dem ved nedetid og endringer.

Du kan i API manager sette opp automatisk godkjenning av søknader om tilgang til åpne data.

Selv om noe av denne informasjonen skal være tilgjengelig for alle, skal likevel informasjonens integritet sikres ved at kun riktige applikasjoner har tilgang til å endre informasjonen.

Tilgang til API-er basert på samtykke

Tilgang til API hvor personer samtykker til at en applikasjon får tilgang til sine data (ofte kalt brukersentrisk datadeling) trenger ikke ekstra godkjennelse per applikasjon. Datatilbyder setter opp API-ene slik at de kun gir ut informasjon som tilhører personen.

Tilgang til persondata hjemlet i lov

Tjenester som behandler personopplysninger er omfattet av kravene i GDPR, og må ha formåls- og hjemmelsvurdering, og ha gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse. For tjenester som driftes av eksterne må institusjonen i tillegg ha databehandleravtale og overføringsgrunnlag (for utenlandske (under)leverandører).

Datatilbyder må sjekke at alt dette er på plass før konsumenten får tilgang til personopplysningene. Rent praktisk kan dette gjøres ved at opplysninger om dette legges ved søknaden om tilgang. Når man registrerer API bør planer som gir tilgang til persondata kreve kommentar og en kort beskjed om krav til referanse

Data med begrenset tilgang

Informasjon som ikke skal være åpen og som ikke er regnet som fortrolig havner gjerne i denne mellomkategorien. Tilgang på slike data kan deles med både eksterne og interne.

Søknad om tilgang til disse dataene bør inneholde en begrunnelse og/eller beskrivelse av hva dataene skal brukes til. For personopplysninger må informasjon om formål/hjemmelsvurdering legges ved. Kommentarfeltet i søknaden i API manager kan brukes for dette.

Dataforvalter bør beskrive hvordan nødvendig dokumentasjon skal tilgjengeliggjøres i API manager, for å hjelpe konsumentene med søknadsprosessen.

Fortrolige data

Dette er informasjon som institusjonen er pålagt å begrense tilgangen til i lov, forskrift, avtaler, og annet regelverk. Dette tilsvarer graden fortrolig i den offentlige Beskyttelsesinstruksen.

API-er som tilbyr fortrolige data er pålagt å ha ekstraordinære beskyttelsestiltak. Dette kan være med ekstra kryptering, eller asymmetrisk nøkkel, for eksempel OAuth2. Bruk av IP-filter kan komme i tillegg, men er alene ikke et godt nok ekstratiltak.